นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
71726   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อปท.


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หนังสือคณะกกรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนั ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
กฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติสาธารณสุข2535และแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การเตรียมความพร้อมของ อปท.ในการจัดเก็บพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ระเบียบกระทรวการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏฺิกูล พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พ.ร.บ.สภาตำบล 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พ.ร.บ.สภาตำบล พ.ศ. 2537 ปี 2552 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พ.ร.บ.สภาตำบล พ.ศ. 2537 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login