นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
71726   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
ข้อมูลประเมิน ITA


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ปี 2564
คู่มือ รับแจ้ง/ การตรวจสอบการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ ประจำปี 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2562-2565) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ 2562-2564) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคลไตรมาสที่4.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคลไตรมาสที่4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคลไตรมาสที่3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคลไตรมาสที่2.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคลไตรมาสที่2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชาสัมพันธ์งานบุคคลไตรมาสที่1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
การรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่ เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่ เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศเผยแพร่ เรื่อง นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ประจำเดือนเมษายน 2565
เปิดเผยราคากลาง จ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดชัยภูมิ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดฝังกลบบ่อขยะ สถานที่ สาธารณป่าช้า บ้านสว่างนิคม ม.9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนคันคลองลำห้วยยาง ม.1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำฯ ม.10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบ สำหรับงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รดจืด โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ โรงเรียน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รดจืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.หนองคู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6เดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login