นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< มกราคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
89889   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
ข้อมูลประเมิน ITA

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 1)
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน : 3)
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ (อ่าน : 23)

ข่าวประกาศ
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 17 ม.ค. 2566
ประกาศผลการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 19)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 13 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 14)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 13 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 7)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 13 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 23)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 10 ม.ค. 2566
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 24)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 19 ธ.ค. 2565

จัดซื้อจัดจ้าง
นำส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 3)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 17 ม.ค. 2566
เปิดเผยราคากลางจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 9)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 6 ม.ค. 2566
เปิดเผยราคากลางจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 8)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 6 ม.ค. 2566
เปิดเผยราคากลางจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 9)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 6 ม.ค. 2566
เปิดเผยราคากลางจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 สายทางช่วงบ้านนายบุญเลิศ ชำนาญ ถึง อ่างเก็บน้ำนกคุ้มบา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 8)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 3 ม.ค. 2566
เปิดเผยราคากลางจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านดอนมะเกลือ ถึง บ้านอ่างทอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 8)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 3 ม.ค. 2566

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวิจัย ดีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
สมาชิกสภา
นายประยวง คำนาค
ส.อบต. หมู่ 1
นายปราโมทย์ โชคบัณฑิต
ส.อบต. หมู่ 3
นางสาวเกษร แสงงามซึ้ง
ส.อบต. หมู่ 4
นางสาวสะบาไพ ธรรมมุสา
ส.อบต. หมู่ 5
นายพิเชษฐ์ พุ่มบัว
ส.อบต. หมู่ 6
นายเกรียงไกร ธงภูเขียว
ส.อบต. หมู่ 7
นายบำรุงทวีปวดี ดอนหวย
ส.อบต. หมู่ 8
นายวิรัตน์ ทองดี
ส.อบต. หมู่ 9
นางมะลิ ชำนาญ
ส.อบต. หมู่ 10
นายสุโท วนาไส
ส.อบต. หมู่ 2

สมาชิกสภาทั้งหมด
ข้อมูลประเมิน ITA
การประเมินบุคคลภายในองค์กร
การประเมินบุคคลภายนอกองค์กร
ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login