นายอภิเชษฐ เหล่าภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ขอความร่วมมือ ให้บุคลากรในสังกัดตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (In ternalintegrity and Transparency Assessment:IIT)
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละหน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Intergrity and Transparency Assessment : EIT)
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน


ปฏิทินกิจกรรม
<< พฤษภาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
แบบสำรวจความคิดเห็น
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุงสถิติเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
103918   คน
เริ่มนับ 20 พฤษภาคม 2556
13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือกินอย่างไรให้สุขภาพดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
คู่มือการดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่นแบบแพทย์ทางเลือก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การควบคุมและปล่อยสุนัข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การควบคุมและปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดการสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ถ.สามพาด-แก้งคร้อ อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทร.044-886109 แฟกซ์.044-886109
Admin Login